Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden, geldig vanaf 1 oktober 2022, vervangt alle voorgaande versies.

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot het leveren van producten en diensten door Allanta vzw. Standaardvoorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze door ons schriftelijk zijn aanvaard.

2. Aanbieding en acceptatie

Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Allanta vzw gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 30 dagen.
De offerte van Allanta vzw is gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever tot dan toe is gegeven. De opdrachtgever staat ervoor in dat voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie is verstrekt.
Allanta vzw beschrijft in de aanbieding of in de opdrachtbevestiging zo goed mogelijk de opdracht en geeft daarbij de opdrachtgever inzicht in de te volgen werkwijze. Zo nodig worden leveringscondities vermeld.
Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door Allanta vzw middels een schriftelijke bevestiging.

3. Verplichtingen Allanta vzw

Allanta vzw zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, één en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan Allanta vzw opgedragen taak mag worden verwacht. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de door Allanta vzw geleverde dienst.
Allanta vzw kan de afgesproken werkzaamheden deels of geheel door een ander laten verrichten indien dit vooraf met de opdrachtgever werd overeengekomen.
De opdracht wordt vanuit een professioneel onafhankelijke opstelling uitgevoerd. Gedurende de uitvoering zal regelmatig overleg met de opdrachtgever plaatsvinden over de stand van zaken en de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
Indien Allanta vzw bij de aanvaarding en de uitvoering van de werkzaamheden feiten of omstandigheden tegenkomt die de voortgang van onze werkzaamheden of het resultaat van onze diensten negatief (kunnen) beïnvloeden, zal Allanta vzw de opdrachtgever hiervan direct in kennis stellen.

4. Verplichtingen opdrachtgever

De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten en gegevens die Allanta vzw voor het verrichten van de opdracht nodig heeft, tijdig in het bezit van Allanta vzw komen. De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan Allanta vzw ter beschikking gestelde gegevens.
In de algemene voorwaarden staat dat Allanta vzw niet aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens opdrachtgever verstrekte informatie. Verder moet Allanta vzw kunnen rekenen op de tijdige beschikbaarheid van de bij de werkzaamheden betrokken medewerkers van de opdrachtgever.
Het is opdrachtgever niet toegestaan derden bij de uitvoering van de opdracht te betrekken, anders dan met schriftelijke instemming van Allanta vzw.
Feiten en omstandigheden ontstaan door wijziging in beleid en/of organisatie van de opdrachtgever, dan wel in zijn directe (markt)omgeving, dienen onverwijld aan Allanta vzw te worden gemeld, zodat daarmee in de uitvoering van de opdracht rekening kan worden gehouden.

5. Levertijd

Allanta vzw zal al het mogelijke doen de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren. De duur van de opdracht kan behalve door de inspanningen van Allanta vzw worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Allanta vzw verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Allanta vzw geeft overschrijding van de levertijd geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opdracht dan wel op vergoeding van enige door de opdrachtgever geleden schade.

6. Overmacht

Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van betrokken uitvoerende personen ontslaat Allanta vzw van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen kan doen gelden.
In geval van overmacht zal Allanta vzw daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van Allanta vzw af te nemen en te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van deze opdracht.

7. Prijzen

In de tarieven zijn alle advies- en bureaukosten inbegrepen. De tarieven zijn exclusief reis- en verblijfskosten tenzij zulks uitdrukkelijk in de aanbieding of overeenkomst is vermeld. Gemaakte kosten van grote oplagen van notities, rapporten, boeken e.d. worden afzonderlijk in rekening gebracht.
Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
De kosten van derden die Allanta vzw ten behoeve van de opdracht moet maken, worden aan de opdrachtgever doorberekend tegen overlegging van nota’s.
Allanta vzw heeft het recht jaarlijks de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd binnen zeven werkdagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen per de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

8. Betalingsvoorwaarden

De diensten, geleverd door Allanta vzw, worden, tenzij anders overeengekomen, op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Na levering van de dienst wordt een factuur verzonden tenzij een andere regeling is afgesproken.
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Facturen die laattijdig worden betaald, werpen van rechtswege en met een voorgaande aanmaning een interest af vanaf de vervaldag. Deze interest is gelijk aan de wettelijke interestvoet vermeerderd met 8%. Het bepalen van deze interestvoet doet echter geen afbreuk aan de verplichting om de betaling op het ogenblik van de vervaldag na te leven. Wanneer een factuur, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, niet betaald worden binnen de acht dagen na verzending van een per post aangetekend schrijven, zal voor de bijkomende kosten van Allanta vzw een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 10% van het nog openstaande bedrag onverminderd de verwijlinteresten.
Het niet betalen van één of meerdere facturen op hun vervaldag zal een voldoende reden uitmaken tot contractbreuk, die door Allanta vzw bij aangetekend schrijven ter kennis wordt gebracht aan de opdrachtgever. De verzending van deze brief maakt dientengevolge een einde aan de overeenkomst waardoor alle contractuele vergoedingen van rechtswege en zonder verdere aanmaning eisbaar worden.
Klachten betreffende facturen zullen alleen ontvankelijk zijn indien zij schriftelijk geformuleerd en verzonden worden, binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de facturen.
Allanta vzw behoudt zich het recht voor in geval van wanbetaling, tevens een schadeloosstelling te vorderen voor invorderingskosten. Het betreft de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering, alsook een redelijke schadeloosstelling voor alle relevante invorderingskosten veroorzaakt door betalingsachterstand zoals bepaald door de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties.

9. Annulatievoorwaarden

Voor kalenderopleidingen (open formule)
Annuleren is alleen schriftelijk mogelijk.
Bij annulatie méér dan 3 weken voor aanvang van de training is 75,00 EUR administratiekost verschuldigd. Bij annulatie minder dan 3 weken voor aanvang van de training is 100% van de deelnameprijs verschuldigd. Vervanging van de ingeschrevene is steeds mogelijk, mits melding aan ons secretariaat. Door onvoorziene omstandigheden kan Allanta vzw ten allen tijde de opleiding annuleren, het programma, de datum of de locatie wijzigen.

Voor bedrijfsinterne opleidingsdagen, adviesdagen, auditdagen, begeleidingsdagen
Indien de klant ten laatste 15 dagen voor een geplande prestatiedag annuleert, wordt een standaard annulatietarief van € 250,00 per geplande dag in rekening gebracht.
Indien de klant 14 dagen voor een geplande prestatiedag annuleert, wordt het volledige overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
In geval van annulatie door overmacht, kan Allanta beslissen om deze annulatievoorwaarden niet te hanteren. Overmacht is: een voorval, een feit of een gebeurtenis met volgende twee kenmerken: 1. de uitvoering van de verbintenis wordt volledig onmogelijk gemaakt door een plotse, onvoorzienbare en onoverkomelijke hindernis; 2. de persoon die de verbintenis moest nakomen treft zelf geen enkele fout. Beide kenmerken moeten aanwezig zijn vooraleer men van overmacht kan spreken.

10. Vertrouwelijke informatie

Allanta vzw is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van opdrachtgever jegens derden. Allanta vzw zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. Evenzo zal de opdrachtgever, zonder instemming van Allanta vzw, aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en rapportage van Allanta vzw.

11. Wijziging van de opdracht

Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, zoals bijvoorbeeld aanpassing van de opdracht.
Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze daarvan onmiddellijke mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.
Opdrachtgever en Allanta vzw hebben beide het recht van verdere voortzetting van de opdracht af te zien, indien de oorspronkelijke overeengekomen uitvoering door de gewijzigde omstandigheden aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt.
Bij voortzetting van de opdracht zullen aangepaste en nieuwe condities toegevoegd worden aan de oorspronkelijke opdracht en daarmee één geheel vormen.

12. Geschillen en beëindiging

In geval van een geschil met betrekking tot de uitvoering van de opdracht zullen beide partijen proberen om tot een minnelijke regeling te komen. Hiervoor wordt een termijn van één maand voorzien, te rekenen vanaf de notificatie van het geschil aan Allanta vzw.
In geval van voortijdige beëindiging zal, tenzij anders overeengekomen, een opzegtermijn van een maand worden aangehouden. Tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen normaal worden vergoed. Opdrachtgever noch Allanta vzw kunnen in dat geval enig aanspraak of recht van welke aard dan ook claimen.
Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden, heeft de ander het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen.

13. Aansprakelijkheid, vrijwaringen en uitsluitingen

De resultaten van toepassing en gebruik van de door Allanta vzw verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten de invloed van Allanta vzw vallen. Ofschoon de opdracht door Allanta vzw naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan Allanta vzw derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de verrichte studies en verstrekte adviezen.
Allanta vzw is tegenover opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover deze vermeden hadden kunnen worden, indien de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop in de gegeven opdrachtsituatie gerekend mocht worden, in acht waren genomen. In geen geval zal deze aansprakelijkheid van Allanta vzw voor nadelige gevolgen van eventuele tekortkomingen verder strekken dan het bedrag van de voor de desbetreffende diensten verschuldigde honoraria, bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
Voor zover Allanta vzw bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan Allanta vzw op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Allanta vzw of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Allanta vzw.
Allanta vzw is niet aansprakelijk voor geleden gevolgschade, noch voor schade geleden door derden; hiervoor dient de opdrachtgever Allanta vzw te vrijwaren.

14. Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten op het door Allanta vzw vervaardigde materiaal berusten bij Allanta vzw.
Opdrachtgever verkrijgt het recht op gebruik van dit eigendom binnen het organisatiedeel waarop de opdracht betrekking heeft.
Rechten worden aan opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

15. Eigendomsvoorbehoud

De door ons geleverde goederen (boeken, syllabi, …) blijven, zolang de desbetreffende facturen niet betaald zijn, eigendom van Allanta vzw. Artikel 491 van het Belgisch Strafwetboek is van toepassing.

16. Overname consultant

Indien opdrachtgever besluit tot overname van de betreffende consultant(s), is opdrachtgever aan Allanta vzw een schadeloosstelling verschuldigd van ten minste zes bruto maandsalarissen van betreffende consultant(s) conform de aan hen aangeboden arbeidsovereenkomst tenzij anders overeengekomen. Tevens heeft opdrachtgever hierin een meldingsplicht alsmede een overgangstermijn van ten minste één maand na melding.

17. Garantie

Door Allanta vzw afgegeven garanties met betrekking tot niet door Allanta vzw ontwikkelde producten worden slechts gegeven, indien en voor zover de betreffende leverancier aan Allanta vzw een garantie heeft afgegeven welke de eventueel veroorzaakte schade dekt.
Desgewenst wordt twee dagdelen nazorg gegeven bij adviestrajecten van tenminste vier maanden (of 17 weken). Deze nazorg vindt in overleg met de opdrachtgever plaats. Er zijn voor de opdrachtgever geen kosten aan verbonden.

18. Wijziging van de voorwaarden

Allanta vzw behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan opdrachtgever tot op de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum.

19. Geschillenregeling en toepasselijk recht

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Allanta vzw en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
Op alle onder deze algemene voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is bij uitsluiting het Belgisch recht van toepassing.
Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de rechtbanken van Hasselt aanhangig worden gemaakt.

Hasselt, 1 oktober 2022.